Positieve Energie

Download verkiezingsprogramma 2018


1. Goed bestuur

 • Wij staan voor integere politiek waarbij het algemeen belang centraal staat.
 • We werken vanuit het gedachtengoed van een duurzame en solidaire maatschappij
 • In een vroeg stadium betrekken wij burgers bij het proces van plan- en besluitvorming. De inbreng en betrokkenheid van mensen nemen wij daarbij serieus.
 • Gemeenten krijgen steeds meer taken van de overheid die te groot zijn voor kleine gemeenten. Daarom is er ook nu al uitgebreide samenwerking tussen de Kempengemeenten. Nadeel van die samenwerking is dat het stellen van kaders heel moeizaam verloopt en dat controle achteraf bijna niet mogelijk is. Het gevolg is dat die samenwerkingsverbanden steeds autonomer worden, zonder democratische of politieke sturing en controle. Wij vinden dat zeer onwenselijk en daarom zou gemeente Eersel moeten fuseren met de andere Kempengemeenten. We moeten er wel op letten dat de afstand tussen de burger en de gemeente(raad) niet groter wordt. Daar moeten we iets aan doen. Bij een fusie wordt die noodzaak alleen maar groter, waardoor het nut om daar aan te werken ook voelbaar wordt. We moeten het dan beter doen dan we nu doen. Dat zou wat ons betreft kunnen door meer verantwoordelijk-heden en bevoegdheden aan onze inwoners (en dorpsraden) te geven. Meer invloed voor onze inwoners voor de inrichting van hun leefomgeving, zonder tussenkomst van de gemeenteraad. Grote vraagstukken moeten in een grotere gemeente worden geregeld en de lokale vraagstukken moeten lokaal worden opgelost.
 • Wij bezuinigingen niet op zorg en sociale zekerheid.

2. Zekerheid en inkomen

 • Wij zorgen ervoor dat iedereen die wil en kan werken aan de bak komt.
 • Wij willen investeren in de versterking van de lokale economie waarbij we maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren.
 • Mensen met een arbeidsbeperking worden actief door de gemeente ondersteund en de gemeente geeft het goede voorbeeld door extra banen voor hen te creëren.
 • Wij willen bijstandsgerechtigden stimuleren om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.
 • Wij staan voor een ruimhartig armoedebeleid. Mensen die ondersteuning nodig hebben van de overheid worden niet in de steek gelaten.
 • Er gaat meer bekendheid geven worden aan alle minimaregelingen.
 • Wij willen strikt optreden tegen fraude en misbruik van gemeenschapsgeld.

3. Zorgen voor elkaar

 • Iedereen die (geestelijke of lichamelijke) zorg nodig heeft, krijgt deze; betaalbaar en van goede kwaliteit.
 • Wij zijn als gemeenschap solidair met mensen die zorg nodig hebben: ziek zijn is geen keuze.
 • De cliënt heeft regie over zijn/haar eigen zorg. De gemeente faciliteert.
 • In een gezin met meerdere problemen gaan we uit van één plan en één coördinator.
 • Wij hebben niet alleen aandacht voor mantelzorg, maar ook voor de mantelzorgers.
 • Wij geloven in de kracht van preventie om intensievere zorg te voorkomen.
 • We zorgen ervoor dat welzijnsorganisaties, combinatiefunctionarissen sport en cultuur, vrijwilligers in de zorg en huisartsen gezond gedrag stimuleren.
 • Wij willen eenzaamheid verminderen door het stimuleren van het eigen netwerk, de weg naar activiteiten en vrijwilligerswerk.
 • Alle gemeentelijke gebouwen moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking (Agenda 22). Dit principe moet ook centraal staan bij inrichting van de openbare ruimte en de gemeente gaat zich daarbij inspannen dit ook bij particuliere bedrijfspanden te realiseren.
 • Jongeren die actief zijn met festivals, carnavalswagen en jeugdwerk verdienen onze ondersteuning. Jongeren op straat zijn lang niet altijd lastig en meestal goed benaderbaar. Geef ze geen vooroordeel maar een beetje ruimte.

4. Samen Leven

 • De leefbaarheid van de dorpen blijft een belangrijk aandachtspunt. Dorpen moeten vooral aantrekkelijke leefomgevingen voor gezinnen met kinderen zijn. In ieder dorp hoort een basisschool en een gemeenschapshuis. Daarnaast geven we het College van B&W per dorp in de gemeente een budget van €3.000 per jaar dat zij in samenspraak met de inwoners kunnen uitgeven om de leefbaarheid een impuls te geven. Suggesties van bewoners die het algemeen belang dienen worden op deze manier binnen de grenzen van de redelijkheid gerealiseerd.
 • De gemeente gaat onvermindert door met het organiseren van de buurt-schouw in de de wijken. Op deze manier kunnen er snel en laagdrempelig kleine ergenissen worden opgelost.
 • Wij houden sport en cultuur voor iedereen betaalbaar en bereikbaar.
 • Kunst en cultuur worden gestimuleerd. Het zorgt voor ontmoeting en verbinding.
 • Sportverenigingen worden daar waar nodig door de gemeente ondersteund.
 • Mensen met een laag inkomen krijgen ondersteuning voor sport en cultuur.
 • De Muzenval als gemeenschapshuis moet behouden blijven. Er moet rust komen in de financieringsdiscussie. Gemeenschapshuizen kosten nu eenmaal gemeenschapsgeld.
 • We willen dat iedereen zich in de gemeente Eersel veilig en vertrouwd voelt. We zorgen ervoor dat de wijkagent beter zichtbaar en bereikbaar is.
 • De gemeente gaat in gesprek met schoolbesturen en zorgt ervoor dat eventuele onderwijsachterstanden zo snel mogelijk worden geconstateerd, vroegtijdig schoolverlaten wordt geminimaliseerd en kinderen met een beperking hulp en zorg krijgen en een juiste afstemming  voor passend onderwijs. De gemeente faciliteert de inzet van School-Maatschappelijk Werk voor alle leerplichtige kinderen/jongvolwassenen. Wij gaan voor het beste onderwijs voor onze kinderen!
 • Wij zorgen voor een verkeersveilige omgeving van onze scholen.
 • Wij staan voor een humane opvang van statushouders en vluchtelingen. De gemeente moet zorgen voor een huis en een thuis. De integratie van statushouders moet een hoge(re) prioriteit krijgen in de gemeente Eersel. We gaan onder andere een plan opstellen om statushouders zo snel mogelijk aan het werk te krijgen, zodat zij zich nuttig kunnen voelen op de werkvloer, werkenderwijs de taal kunnen leren en sociale contacten op kunnen doen en zo optimaal kunnen integreren in onze samenleving.

5. Duurzaamheid en natuur

 • Wij gaan ervoor zorgen dat de gemeente Eersel energieneutraal is in 2025.
 • De gemeente moet het goede voorbeeld geven door haar gebouwen en vastgoed energieneutraal in te richten en haar verantwoordelijkheid te nemen door ook zelf te investeren in duurzame projecten. Alle nieuwe woningen worden zonder gasaansluiting gebouwd en de gemeente gaat haar best doen om bestaande woningen gasloos te maken. De gemeente neemt het initiatief om te verkennen of er windturbines kunnen worden geplaatst.
 • Om de aarde niet verder uit te putten gaat de gemeente in haar afwegingen uit van een circulaire economie, waarbij we ons uiterste best gaan doen om geen nieuwe grondstoffen te gebruiken en hergebruik te maximaliseren.
 • Initiatieven van burgers krijgen de ruimte en worden door de gemeente gestimuleerd en gefaciliteerd.
 • Wij willen het gebruik van nieuwe en duurzame vormen van energie stimuleren en meer inzetten op het besparen van energie.
 • De opbrengsten van duurzame energie (windmolens, zonneparken enzovoorts) komen ten goede aan de gemeenschap.
 • De gemeente gaat biodiversiteit actief stimuleren door onder andere nieuwe natuur te ontwikkelen (inclusief realisering Ecologische Verbindingszones), het areaal voor het project ‘Vogelakkers’ driemaal te vergroten, braakliggende terreinen en bermen in te zaaien met bijenmengsels en haar groenvoorzieningen pesticidevrij te onderhouden.
 • Wij gaan voor de uitvoering van een duurzaam beekdal van de Kleine Beerze en de Run.

 

6.  Ruimtelijke ordening

 • Bij ons staat kwaliteit (en niet kwantiteit) centraal met betrekking tot ruimtelijke ordening. Het dorpse karakter van onze dorpen wordt behouden.
 • Voor alle personen en gezinnen (groot-klein, arm-rijk, autochtoon-allochtoon, jong-oud) is er een plek in de gemeente Eersel.
 • Wij zorgen voor voldoende betaalbare (huur-)woningen.
 • Wij vinden dat open ruimte binnen de dorpen open moet blijven.
 • Cultuurhistorisch erfgoed (zoals oude, karakteristieke gebouwen) wordt behouden en krijgt zonodig een andere bestemming in samenspraak met de mensen uit het dorp.
 • Doorgaand vrachtverkeer wordt geweerd uit onze dorpen.
 • De groei van Eindhoven Airport mag de kwaliteit van de leefomgeving in onze dorpen niet nadelig beïnvloeden. Wij willen geen verdere uitbreiding van de geluids- en milieuoverlast van Eindhoven Airport. Wij pleiten voor het gezamenlijk optrekken van de omgeving om zo de krachten te bundelen. Daarnaast moet Eindhoven Airport zich aan de afspraken houden, zeker m.b.t. de opstijg- en landingsroutes.
 • Wij willen dat het fietspadennetwerk wordt voltooid en dat er in alle kernen een hoogwaardig wandelpadennetwerk komt.
 • Het Carquefouplein wordt opnieuw ingericht om het aantrekkelijker te maken.
 • Bij ruimtelijke plannen maakt de gemeente de dienst uit en niet de projectontwikkelaars.
 • Wij willen mensen zo min mogelijk betuttelen in de manier waarop ze willen bouwen, wonen en leven.
 • Leegstand wordt actief tegengegaan door kantoren en bedrijfspanden te transformeren naar bijvoorbeeld woningen.
 • Het buitengebied is uit balans. De maatschappelijke acceptatie van de intensieve veehouderij heeft een dieptepunt bereikt. Mensen maken zich grote zorgen over het gevaar voor dierziektes (Q-koorts, MKZ, varkenspest), stankoverlast, de lelijke inpassing van grote stallen in het landschap en het dierenwelzijn. Volksgezondheid en leefbaarheid staan voor ons centraal in het buitengebied. Het buitengebied moet gezonder, groener en aantrekkelijker worden. Er komen geen nieuwe megastallen, het aantal dieren mag niet meer toenemen, er komt betere handhaving met betrekking tot veehouderijen en er wordt gekozen voor een strenge geurnorm (‘7-1’). Ongebruikte milieuvergunningen worden door de gemeente zo snel als wettelijk mogelijk ingetrokken en landbouwgronden worden alleen in gebruik gegeven onder duurzame condities.
Wij willen naar een grondgebonden agrarische sector, waarbij boeren die hiervoor kiezen ook een kans krijgen. Dat betekent dus geen nieuwe megastallen in de gemeente, maar een stimulering van bedrijven die kiezen voor duurzame en gezonde bedrijfsvoering, met oog voor biodiversiteit en een gezonde bodem. De uitwerking van de coöperatie van het Dal van de Kleine Beerze vinden wij een goed initiatief dat hierbinnen past.