1. We werken vanuit het gedachtengoed van een duurzame en solidaire maatschappij.

 2. In een vroeg stadium worden burgers betrokken bij het proces van plan- en besluitvorming. De inbreng en betrokkenheid van mensen nemen wij daarbij serieus. 

 3. De Gemeente wordt de beste dienstverlener. De gemeente denkt mee en levert individueel maatwerk. Er heerst een ja-mits en geen nee-tenzij cultuur. De gemeente is er voor de burger.

 4. Liever een grote gemeente met een hoogstaand voorzieningenniveau in de kernen, dan een gemeente die koste wat kost vast wil houden aan  de eigen grenzen. Wanneer een fusie met omliggende gemeenten tot kostenbesparingen, een sterker bestuur en een betere democratische controle leidt, dan staan wij hier positief tegenover.

 5. Ook na de komende golf van decentralisaties zorgen wij ervoor dat de mensen die het nodig hebben goede zorg en/of financiële ondersteuning krijgen. De zorg wordt zo dicht mogelijk bij de mensen ingericht. Het solidariteitsbeginsel is hierin leidend.

 6. We geven een hoge prioriteit aan het klimaatbeleid door drastisch rekening te houden met CO2-uitstoot. We gaan energie besparen en bevorderen het gebruik van duurzame energiebronnen. Daar worden we nu zelf beter van en het is ook goed voor mensen elders op deze wereld en voor onze kinderen.

 7. Het buitengebied is uit balans. Het landschap is monotoon en de maatschappelijke acceptatie van de intensieve veehouderij heeft een dieptepunt bereikt.  Mensen maken zich grote zorgen over het gevaar voor dierziektes (Q-koorts, MKZ, varkenspest), de stankoverlast, de lelijke inpassing van grote stallen in het landschap en het belabberde dierenwelzijn. PvdA-GroenLinks gaat zich inzetten voor een nieuw evenwicht. Dus meer aandacht voor een gezonde leefomgeving, meer nadruk op dierenwelzijn, minder overlast. Dit betekent grote terughoudendheid met nieuwe megastallen, meer rust in de bossen en meer ontwikkelmogelijkheden voor initiatieven op het gebied van toerisme, recreatie en zorg in het buitengebied. Zo maken we het buitengebied weer voor iedereen.

 8. Onze waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers moet zichtbaar en tastbaar zijn.

 9. Bij ruimtelijke plannen maakt de gemeente de dienst uit, niet de projectontwikkelaars. Gebouwen en locaties die karakteristiek zijn voor de geschiedenis van de dorpen worden beschermd. Er is oog voor kwaliteit en lelijke gaten worden gevuld. Onze dorpen zijn mooi om te wonen, tijdelijk te verblijven of door te wandelen. Elementen die het dorpsbeeld verslechteren worden aangepakt..

 10. De leefbaarheid van de dorpen blijft een belangrijk aandachtspunt. Dorpen blijven vooral aantrekkelijke leefomgevingen voor gezinnen met kinderen. In ieder dorp hoort een basisschool.

 11. Mensen zo min mogelijk betuttelen in de manier waarop ze willen bouwen, wonen en leven. 

 12. Er wordt in het gemeentelijke beleid en uitvoering continu rekening gehouden met mensen met beperkingen. Deze mensen moeten vanzelfsprekend deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Dat begint bij het voetpad voor het huis.

 13. Geen toename van geluidsoverlast en luchtvervuiling ondanks uitbreiding van Eindhoven Airport. 

 14. Onnodig doorgaand (vracht)verkeer door de dorpen wordt geminimaliseerd. Fietsers, voetgangers en mensen met beperkingen kunnen rekenen op extra bescherming. 

 15. Jongeren die actief zijn met festivals, carnavalswagen en jeugdwerk verdienen onze ondersteuning. Jongeren op straat zijn lang niet altijd lastig en meestal goed benaderbaar. Geef ze geen vooroordeel maar een beetje ruimte. 

 16. Zolang er nog geen geld is uitgegeven aan de verhuizing van de Jacobusschool, zien wij nog mogelijkheden dit besluit terug te draaien.

 17. Bedrijventerreinen worden werklandschappen; een aantrekkelijke en groene omgeving waar werken, recreatie en natuur samen gaan. 

 18. Eersel verdient een goed en krachtig bestuur met voor het werk geschikte wethouders.

 19. Inwoners vinden werk bij Kempische ondernemers; ondernemers voelen zich thuis in de Kempen. Werkgelegenheid en bedrijvigheid zijn in balans.

 20. De groei van Eindhoven Airport mag de kwaliteit van de leefomgeving in onze dorpen niet nadelig beïnvloeden. Dus geen acceptatie van meer geluid en luchtverontreiniging. Daarnaast moet Eindhoven Airport zich aan de afspraken houden, zeker m.b.t. de opstijg- en landingsroutes.